V srdci Čech...

Boží kámen Magickou krajinou Rakovnicka,

 místy se silně vyzařující
pozitivní energií...

  Za chmelařskou osadou Oráčov se kdysi,...
  
... sedmého dne, procházel Bůh v doprovodu andělů, aby se přesvědčil, že to, co stvořil, je dobré. Podle jiné verze tudy kráčel Kristus s apoštoly. Ať Bůh nebo jeho Syn, odpočinuli si na velkém balvanu, který pod svatými těly obdařenými nesmírnou energií tál jako vosk, takže zůstalo v kameni dvanáct prohlubní. Viditelných je dnes už jenom deset. Legendární
Boží kámen leží na okraji vysokého borového lesa pod Obecním vrchem, asi 100 metrů jižně od obce Soseň. Dodnes z něj vyzařuje silná pozitivní energie.

   Knížecí stolec (stůl ze tří nebo čtyř plochých kamenných desek),...
  
... na nějž po obřadu usedal nový vládce země, aby mohl být naplněn božskou silou proudící jednak skrze stolec ze země a díky obřadní holi zakončené sekyrou i z nebe, beze stopy zmizel.    
   Předpokládá se, že stál tam, kde dnes stojí
rotunda sv. Víta na Pražském hradě. Její zbytky jsou patrné pod podlahou svatovítské katedrály a částečně i v tajemném podzemí pod dlažbou 3.hradního nádvoří. V místech před Zlatou bránou chrámu sv. Víta postávají turisté a netuší, že pod jejich nohama se nachází labyrint chodbiček, různě skryté balvany, hřbitov a dokonce příčná rokle, zpola zasypaná hluboká skalní trhlina, která původně dělila hradní vrch na dvě poloviny spojené dřevěným můstkem. Ta mohla být zdrojem velice silných geomantických anomálií, které dodnes šikovně rozvedeny do kamenných hrotů, ovlivňují mocnou energii Hradu. Z desek, které jsou uctívány jako pozůstatky knížecího stolce, jsou prý některé uloženy v kostele sv. Ludmily
ve vesničce Tetín (poblíž Koněpruských jeskyní). Říká se, že až se kaple sv. Kateřiny a kostel sv. Ludmily, které leží těsně vedle sebe a nenápadně se k sobě stále více a více přibližují, dotknou, nastane konec světa.

   A slavný hrad Točník? V půli cesty na příkrý Zámecký vrch je tzv. Křížový kámen, mohutný balvan, do jehož horní plochy býval zasazen železný křížek.
   (Krystalická mřížka horniny je zakonzervovaným stavem energie. Jakmile se s ní pohne, naruší se její souměrnost a dojde k fyzikální reakci – vzniká teplo a měřitelný
elektrický náboj. Škrtáním o kámen lze roznítit oheň.)

   V blízkosti vesnice Kounov se nacházejí tajemné kamenné řady. Pozitivní energie, kterou zde načerpáte, je nepopiratelná, vyhnete-li se ovšem kameni zvanému Gibon (nebo nevyhnete, ale obejdete řady v určitém směru).
   Na západ od
Kounovských řad, v úžlabině mezi Rovinou a výběžkem Písečná se skrývá kostelík sv. Vojtěcha. V jeho stěnách najdeme zbytky původní rotundové apsidy z kvádříkového opukového kamene. Dle tradice...
  
...přišel sv. Vojtěch do zdejšího kraje v době, kdy se poprvé vracel z Říma do vlasti, v době, v níž byl kraj sužován už mnoho let suchem. Světec na tomto místě vymodlil pro lidi déšť a požehnání,...
   ...proto mnozí soudí, že kamenné řady představovaly posvátné pole, na němž byly do brázd sázeny kameny do předem vyrytého, asi 30 cm hlubokého žlábku. Zemina byla přihrnována na způsob valu. Posvátné pole zaručovalo věčnou úrodu. Mohly být na něm vítány i návraty Slunce...
   Dle jiné verze stavba Kounovských řad souvisela prokázanou
neolitickou svatyní, k níž řady směřují. Jedná se tedy o
nejstarší kamenná řadastavbu na českém území? Vzhledem k nálezu neolitické kruhové svatyně nebo prehistorické observatoře u obce Makotřasy (poblíž silnice z Prahy do Slaného, polovina 4. tisíciletí př. n. l.), je možné soudit, že megalitické stavby na Západě vznikaly až po těch v Čechách! Jinými slovy: tehdejší obyvatelé Čech učili stavitele Stonehenge nebo Carnacu!
  
Kounovských řad je 14. Sloužily jako pravěké letiště? Výhradně křemencové kameny po ozáření z výšky prý fluoreskují, takže piloti mohli bezpečně přistávat. Ale nejdelší dráha měří 450 m, je tedy pro přistání letadla krátká... Dle výzkumů RNDr. Břetislava Krčmáře z r. 1999 byly řady vystavěny tak, aby „kopírovaly“ vyzařování skryté energie, např. pramene vody, ložiska rudy apod.  
   Kameny jsou postaveny na místech geologických zlomů v zemské kůře nebo jejich těsné blízkosti. Mají označovat výrazné magnetické pole, ale pouze na probíhajících zlomech ve směru sever – jih. Ostatní tektonické směry nebyly obloženy. Křížení tektonik však bylo obloženo velkým balvanem, mylně nazývaným menhir (Pegas leží na zlomech směrů S-J, V-Z, SV-JZ).
   Nad kameny někteří pozorují ohnivé válce či oranžová světla, jiní slyší hluboké bzučivé zvuky nebo vzdálenou bojovou vřavu…
   Ve vzdálenosti 5 km od Kounovských řad jsou
menší kamenné řady u obce
Nečemice (z Nečemic směrem na Třeskonice a v zatáčce u chatové osady Nový Svět odbočit vlevo na silničku, která vede po vrstevnici k samotě Nový Svět, pak ještě kousek za samotu a v zatáčce silničky odbočit doleva na lesní cestu. Deset minut pěší chůze k 5 až 6 řadám).

   Čertova skála u řeky Berounky (pod obcí Týřovice nebo lépe řečeno za obcí Hracholusky) je rovněž místem s nesmírně silnou pozitivní energií.Vypráví se, že…
   
…rybář upsal čertovi svou dceru za to, že pro něj pekelník postaví přes řeku most. Když si uvědomil, co spáchal, snažil se probudit kohouta. Ten skutečně zakokrhal a čerta zahnal.

  
Jiná pověst vypráví...

  
…o převozníkovi, který si rád přihnul v týřovické hospodě. Když se jednou nad ránem vracel
 domů, do rybárny, na jejímž místě dodnes stojí stavení, kouká – loďka nikde. Bylo mu zima, dlouhou cestou byl unavený, i prosil Boha, aby mu pomohl. Když promrzlý a strachem, jak dočká rána vyčerpaný, zaklel:„Že mi aspoň čert nějak nepomůže!“, kde se vzal, tu se vzal, čert před ním stál a žádal jako odměnu převozníkovu duši. Ten ji slíbil a čert se pustil do díla: z okolních skal rval balvany a valil je do řeky. Kupil balvan na balvan, vznikl první mostní pilíř, pak druhý,… Převozník znovu začal prosit Boha, ale čert stavěl již třetí pilíř… V tom se probudil kohout, právě když čert nesl poslední balvan. Upustil jej, most zůstal nedokončen a převozník zachráněn. Pohled na nedokončený most v muži pak už vždy plašil touhu po veselé společnosti.

   Asi 10 km od města Slaný u obce Klobuky stojí menhir, kámen 3, 5 m vysoký a zhruba metr široký. Je to Kamenný pastýř, který tu zkameněl i se svým stádem. Při zvonění v kostele sv. Vavřince udělá krok ke kostelu. Až k němu dojde, nastane konec světa. Avšak při zvonění v kostele v Kokovicích dělá zase krok zpět, takže vzdálenost 1 600 m ke kostelu sv. Vavřince hned tak neujde.

   Menhir Kamenná panna u Rakovníka (u silnice na Lišany) prý protíná několik pomyslných přímek astronomické orientace, které vycházejí ze spojnic mnohdy velmi vzdálených menhirů. Např. při polní cestě z Března do Malnic je menhir Zakletá dívka, který s Kamennou pannou vyznačuje přesný poledníkový směr.

   P a m á t k y na pravěkého člověka naleznete v  Koněpruských jeskyních,
Kelty připomene
oppidum Stradonice,
slovanské pohany místa jako
Velíz, Džbán,
první Přemyslovce hrady
Křivoklát a osada Zbečno,
křesťany jeden z nejstarších kostelů v zemi ve
Slabcích nebo klášter v Plasích (unikátní stavba cisterciáků).
Nad rozkošnickým životem pozdního středověku se můžete zasnít na
Točníku,
 nástup buržoazie a rozvoj kapitalismu v novověku evokují - dnes už bývalé - průmyslové podniky
Rakona - Procter and Gamble (Ottova mydlárna), RAKO - Lassesberger aj.
  
 RAKOVNÍK,
město na hranici biosférické rezervace UNESCO - CHKO Křivoklátsko,
je vzdáleno necelých
60 km od zlaté
Prahy nebo starobylé Plzně
a asi 70 km od nádherných
Karlových Varů.
  
   V Rakovníku je možné se věnovat různým sportům,
shlédnout výstavy v několika galeriích, prohlédnout si muzeum, zajít do kina
nebo navštívit některý z programů organizovaných Kulturním centrem.

Své služby nabízí mnoho restaurací, hospod a pivnic, cukráren,
pizzerií i palačinkárna.

  

Ubytování při návštěvě magických míst rakovnického regionu zajistí
LÁZNĚ PRO DVA RAKOVNÍK
nejmenší lázně s největší péčí

***založeno roku 2005***


Ubytování

Rekreační a turistické pobyty  

Relaxační a regenerační programy
 

jednotlivé procedury:
masáže
včetně lymfatické, qi gong, yar-ya a čokoládové
moxování
koupele
s přísadami
 audiovizuální stimulace mozku
numerologie
hlubinná abreaktivní psychoterapie
alternativní psychoterapie

 

 Ceník

Originální dárek
Kurz

e-mail: lazneprodva@seznam.cz

tel. (00420)
 777 305 439


 


Kaligrafie - výuka

ZPĚT